پناه فیلم

فیلم های تجربی

قطره و نور : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

آب : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

هفت صبح : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

خلاء : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

نور : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

صدای آب : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

چای : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

غربت : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

نقطه نظر : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

بدون عنوان : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان