پناه فیلم

فیلم های داستانی کوتاه :

نور آسمانی : در مقام مجری طرح، نویسنده و کارگردان

و خداوند آب را آفرید : در مقام مجری طرح، نویسنده و کارگردان

رضای رضا : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

پیرمرد و خط : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

عروس نینوا : در مقام مجری طرح، نویسنده و کارگردان

جواب زمین : در مقام مجری طرح، نویسنده و کارگردان

قربانی : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

دردامن سکوت : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان