پناه فیلم

فیلم های مستند

مجموعه مستند جنایت بزرگ  : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

مجموعه مستند سرداران روستا : در مقام مجری طرح و کارگردان

مجموعه مستند نامی از هزاران نام : در مقام تهیه کنند، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

یک عکس، یک حقیقت : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

متولد 41 : در مقام مجری طرح و کارگردان

عید شهادت : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

نامیرا : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

بانوی مبارز : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

کلام خدا : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

رویای یک سنجاقک : در مقام پژوهشگر و کارگردان / محصول ایتالیا

به زلالی آب : در مقام مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

به استواری کوه : در مقام مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

به روشنی نور : در مقام مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

اگه رئیس جمهور بشم : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

فصل وصل : در مقام مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

مرد خدا : در مقام مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

شیر صحرا : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

آوای خاک : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

من و زندگی : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

دوست ناخواسته : در مقام مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

اینجا گندمزار دارد : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

یاد ایام : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

نخلها ایستاده می میرند : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

کهن روز : در مقام مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

نوروز : در مقام مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

سهم مهاجر : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

تصنیف زندگی : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

یک پلان زندگی : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان

مسلخ : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، پژوهشگر و کارگردان